Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pondělí velikonočního oktávu - 22.4.

22. 4. 2019

1. čtení: Sk 2,14.22b-33

Čtení ze Skutků apoštolů.
V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti (apoštoly) a slavnostně promluvil: "Židé a všichni jeruzalémští obyvatelé - pozorně vyslechněte mou řeč! Bůh vám dal svědectví o Ježíši Nazaretském mocnými činy, divy a znameními, které, jak víte, konal Bůh skrze něho mezi vámi. A on byl vydán, jak to Bůh předem rozhodl a předpověděl, a vy jste ho rukama bezbožníků přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, zbavil bolestí smrti, protože nebylo možné, aby zůstal v její moci. David přece o něm říká: 'Mám Pána před očima stále, je mi po pravici, abych se neviklal. Proto se raduje mé srdce a můj jazyk jásá. Ano i mé tělo odpočine v naději, neboť nevydáš mě podsvětí napospas, nedopustíš, aby tvůj Svatý podlehl porušení. Oznámils mi cesty života, naplníš mě blahem před svou tváří.' Bratři, budiž mi dovoleno, abych k vám bez okolků promluvil o praotci Davidovi. Ten umřel a byl pohřben, a jeho hrob máme u nás až dodneška. Byl to prorok a věděl, že Bůh mu přísahou slíbil, že na jeho trůně usadí jednoho z jeho potomků. Viděl tedy do budoucnosti, (a když řekl,) že nebude ponechán v podsvětí a jeho tělo že nepodlehne porušení, mluvil o Kristově zmrtvýchvstání. Toho Ježíše Bůh vzkřísil, a my všichni jsme toho svědky. Byl povýšen po pravici Boží, od Otce přijal slíbeného Ducha svatého, vylil ho, jak vidíte a slyšíte."

 

Žalm: Žl 16,1-2a+5.7-8.9-10.11

Odp.: Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. Nebo: Aleluja.
Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. 
- Pravím Hospodinu: "Ty jsi můj Pán." 
- Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, 
- ty mně zachováváš můj úděl. 
Odp.
Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, 
- k tomu mě i za noci vybízí mé nitro. 
- Hospodina mám neustále na zřeteli, 
- nezakolísám, když je mi po pravici. 
Odp.
Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, 
- i mé tělo bydlí v bezpečí, 
- neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, 
- nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení. 
Odp.
Ukážeš mi cestu k životu, 
- u tebe je hojná radost, 
- po tvé pravici je věčná slast. 
Odp.

 

2. čtení: -

Ve všední den se 2.čtení nečte...