Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. neděle adventní C - 23.12.

23. 12. 2018

1. čtení: Mich 5,1-4a

Čtení z knihy proroka Micheáše.
Toto praví Hospodin: "A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k izraelským synům. Bude stát a pást v Hospodinově síle, ve velebnosti jména Hospodina, svého Boha, oni pak budou požívat míru, neboť jeho moc se rozšíří až do končin země. On sám pak bude pokojem."

Žalm: Žl 80,2ac+3.15-16.18-19

Odp.: Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
Slyš, Izraelův pastýři,
- skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby,
- probuď svou sílu
- a přijď nás zachránit!
Odp.
Bože zástupů, vrať se,
- shlédni z nebe a podívej se,
- pečuj o tuto révu!
- Ochraňuj, co tvá pravice zasadila,
- výhonek, který sis vypěstoval!
Odp.
Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici,
- nad člověkem, kterého sis vychoval.
- Už od tebe neustoupíme,
- zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno.
Odp.

2. čtení: Žid 10,5-10

Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Když Kristus přicházel na svět, řekl: "Oběti krvavé ani nekrvavé jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: 'Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.'" Po prvních slovech: "oběti krvavé ani nekrvavé, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a neměls v nich zálibu" - a přece to všechno se obětuje podle Zákona - hned dodává: "Tady jsem, abych plnil tvou vůli." To první ruší, aby ustanovil to druhé. A touto "vůlí" jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy.

Evangelium: Lk 1,39-45

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!"

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář