Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. neděle v mezidobí C - 22.9.

22. 9. 2019

1. čtení: Am 8,4-7

Čtení z knihy proroka Amosa.

Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země a říkáte: "Kdypak už bude po (slavnosti) novoluní, abychom mohli prodávat obilí? A po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah, nuzáka kupovat za stříbro a chudáka opánky? I nejhorší obilí prodáme." Hospodin přísahal při Jakubově chloubě: "Navěky nezapomenu na žádný jejich skutek!"

 

Žalm: Žl 113,1-2.4-6.7-8

Odp.: Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.

Nebo: Aleluja.

Chvalte, Hospodinovi služebníci, - chvalte jméno Hospodinovo! - Buď velebeno Hospodinovo jméno - nyní i navěky! Odp. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, - nad nebesa jeho sláva. - Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, - který trůní na výsosti - a shlíží dolů na nebe i na zem? Odp. Slabého zdvihá z prachu, - ze smetiště povyšuje chudého, - aby ho posadil vedle knížat, - vedle knížat svého lidu. Odp.

 

2. čtení: 1 Tim 2,1-8

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.

První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili a (došli) k poznání pravdy. Je totiž (jenom) jediný Bůh a (jenom) jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola - to mluvím pravdu a nelžu - za učitele víry a pravdy mezi pohany. Přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru.