Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. neděle v mezidobí C - 18.8.

18. 8. 2019

1. čtení: Jer 38,4-6.8-10

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.

Úředníci řekli králi: "Ať je zabit tento člověk, neboť oslabuje ruce bojujícího mužstva, které zůstalo v tomto městě, i ruce všeho lidu, když k nim mluví takové řeči, protože nehledá tento člověk blaho tohoto lidu, ale jeho neštěstí." Král Sidkijáh pravil: "Hle, je ve vašich rukou" - neboť král proti nim nic nezmohl. Vzali tedy Jeremiáše a uvrhli ho do cisterny královského prince Malkijáha, která byla ve vězeňském dvoře; spustili Jeremiáše po provazech do cisterny, ve které nebyla voda, ale jen bahno; a Jeremiáš zapadl do bláta. Etiopan Ebedmelech vyšel z královského paláce a řekl králi: "Můj pane, králi, tito muži se dopustili zlého činu vším, co spáchali proti proroku Jeremiášovi, když ho vsadili do cisterny. Umře v ní hladem, neboť v městě už není chléb." Tu rozkázal král Etiopanu Ebedmelechovi: "Vezmi s sebou odtud tři muže a vytáhni proroka z cisterny, dřív než umře.

 

Žalm: Žl 40,2.3.4.18

Odp.: Hospodine, na pomoc mi pospěš! Pevně jsem doufal v Hospodina, - on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. Odp. Vytáhl mě z podzemní jámy, z bahnitého kalu, - na skálu postavil mé nohy, dodal síly mým krokům. Odp. Novou píseň vložil mi do úst, - chvalozpěv našemu Bohu. - Mnozí to uvidí a nabudou úcty, - budou doufat v Hospodina. Odp. Já jsem jen chudák a ubožák, - ale Pán se o mě stará. - Tys můj pomocník, můj zachránce: - neprodlévej, můj Bože! Odp.

 

2. čtení: Žid 12,1-4

Čtení z listu Židům.

Bratři!

Nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají! Odhoďme proto všechno, co by nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se (člověk) snadno zaplete, a vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. Místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe kříž a nic nedbal na urážky; nyní sedí po pravé straně Božího trůnu. Myslete na toho, který snesl, když mu hříšní lidé prudce odporovali, abyste neumdlévali a vnitřně neochabovali. Vždyť jste v boji proti hříchu ještě nekladli odpor až do krve.