Jdi na obsah Jdi na menu
 


2.neděle v mezidobí C - 20.1.

20. 1. 2019

1. čtení: Iz 62, 1-5

Čtení z knihy proroka Izaiáše
Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho právo nevzejde jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň. Tu národy uvidí tvé právo a všichni králové tvou slávu. Obdaří tě novým jménem, které určí Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani svého Boha. Nebudeš se již nazývat „Opuštěná“ a tvá zem „Osamělá“. Tvým jménem bude „Mé potěšení“ a jméno tvé země „V manželství daná“, neboť si v tobě zalíbil Hospodin a tvá země dostane muže. Jako se jinoch snoubí s pannou, tak se s tebou zasnoubí tvůj stvořitel. Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh potěší z tebe.

 

Žalm: Žl 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac

Odp.: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech..
 

2. čtení: 1 Kor 12,4-11

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha však jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti, jinému zase tentýž Duch poskytuje poznání, jinému se opět dostává od téhož Ducha víry, jiný zase má od téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými (neznámými) jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo řečeno. To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce.

 

Evangelium: Jan 2, 1-12

Slova svatého evangelia podle Jana.
Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatba byl pozván také ježíš a jeho učedníci….

za vítěznou nebeskou odměnou, ke které nás Bůh povolal skrze Krista Ježíše.