Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. neděle v mezidobí C - 14.7.

14. 7. 2019

1. čtení: Dt 30,10-14

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: "Budeš poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, a zachovávat jeho příkazy a nařízení, to, co je napsáno v knize tohoto Zákona, a obrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, celým srdcem a celou duší. Neboť tento příkaz, který ti dnes ukládám, není pro tebe příliš nesnadný a není tak daleko od tebe. Není na nebi, že bys musel říkat: `Kdopak nám vystoupí do nebe, aby nám ho snesl, oznámil, a my ho mohli zachovávat?' Není daleko za mořem, že bys musel říkat: `Kdopak nám překročí moře, aby nám ho přinesl, oznámil, a my ho mohli zachovávat?' Vždyť je ti to slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat."

Žalm: Žl 69,14+17.30-31.36ab+37

Odp.: Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejete v srdci.
Obracím se modlitbou k tobě, Hospodine,
- v čas milosti, Bože!
- Vyslyš mě ve své veliké lásce,
- věrně mi pomoz!
- Vyslyš me, Hospodine, tvá láska je dobrotivá,
- obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním.
Odp.
Já jsem ubohý a plný bolesti,
- ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.
- Písní budu slavit Boží jméno,
- velebit je budu zpěvem chvály.
Odp.
Neboť Bůh pomůže Siónu
- a vystaví judská města:
- Zdědí je potomci jeho služebníků,
- budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno.
Odp.

2. čtení: Kol 1,15-20

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Ježíš Kristus je (věrný) obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, (svět) viditelný i neviditelný: ať už jsou to (andělé) při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. (Kristus) je dříve než všechno (ostatní) a všechno trvá v něm. A on je hlava těla, to je církve: on je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství. (Bůh totiž) rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost (dokonalosti), a že skrze něho usmíří se sebou všecko (tvorstvo) jak na nebi, tak na zemi tím, že jeho krví (prolitou) na kříži zjedná pokoj.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář