Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. neděle postní C - 10.3.

10. 3. 2019

1. čtení: Dt 26,4-10

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: "Kněz vezme z tvé ruky koš a položí ho před oltář Hospodina, tvého Boha. Ujmeš se slova a vyznáš před Hospodinem, svým Bohem: 'Můj praotec byl potulným Aramejcem, sestoupil do Egypta a přebýval tam v malém počtu osob jako přistěhovalec. Ale stal se tam národem velkým, mocným a početným. Egypťané však nás týrali, sužovali a podrobili tvrdému otroctví. Tehdy jsme křičeli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin slyšel náš hlas, viděl naši bídu, lopotu a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta mocnou rukou, napřaženým ramenem, šířil velký strach a působil znamení a divy. Přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zem, zem oplývající mlékem a medem. Nyní hle - přináším prvotiny plodů půdy, kterou jsi mi dal, Hospodine!' Položíš koš před Hospodinem, svým Bohem, a pokloníš se Hospodinu, svému Bohu."

 

Žalm: Žl 91,1-2.10-11.12-13.14-15

Odp.: Buď se mnou, Pane, v mé tísni.
Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího,
- kdo dlíš ve stínu Všemocného,
- řekni Hospodinu: "Mé útočiště jsi a má tvrz,
- můj Bůh, v něhož doufám!"
Odp.
Nepřihodí se ti nic zlého
- a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.
- Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz,
- aby tě střežili na všech tvých cestách.
Odp.
Na svých rukou tě ponesou,
- abys nenarazil o kámen svou nohou.
- Po zmiji a hadu budeš kráčet,
- šlapat budeš po lvu i draku.
Odp.
Vysvobodím ho, protože lne ke mně,
- ochráním ho, protože zná mé jméno.
- Vyslyším ho, až mě bude vzývat,
- budu při něm v tísni
- zachráním ho a oslavím.
Odp.

 

2. čtení: Řím 10,8-13

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) Co říká Písmo? 'Blízko tebe je to slovo, máš ho v ústech i ve svém srdci'; to je slovo víry, kterou hlásáme. Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: `Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.' Není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem; všichni přece mají jednoho a téhož Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť `každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen'.