Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zelený čtvrtek - 29.3.

29. 3. 2018

1. čtení: Ex 12,1-8.11-14

Ustanovení o velikonoční večeři.

 

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi v egyptské zemi: "Tento měsíc bude pro vás
začátkem měsíců; bude to pro vás první měsíc v roce. Řekněte
celému společenství Izraele: `Desátého dne tohoto měsíce ať
si každý opatří beránka pro rodinu, jehně pro dům. Jestliže
však je rodina tak malá, že beránka sníst nestačí, ať si
vezme ze sousedství, které je (tomu) domu nejbližší, tolik osob
do počtu, kolik stačí beránka sníst. Beránek ať je bezvadný,
ve stáří jednoho roku, sameček. Můžete ho vzít z jehňat nebo
kůzlat. Uchováte ho až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy
ho k večeru zabije celé shromážděné společenství Izraele. Pak
ať vezmou trochu jeho krve a pomažou jí obě veřeje i příčný
trám (nad nimi) v domech, kde ho budou jíst. Ať jedí maso tu noc,
ať ho jedí pečené na ohni s nekvašenými chleby a hořkými
bylinami. Budete ho pak jíst takto: Mějte přepásaná bedra, obuv
na nohou a hůl v ruce, a jezte ve spěchu. Neboť je to Hospodinova
Pascha (Přejití). Oné noci přejdu egyptskou zemí a pobiji
všechno prvorozené v egyptské zemi jak u lidí, tak u dobytka. Nad
všemi egyptskými bohy vykonám soud. Já, Hospodin. Pro vás však
bude krev (beránka) sloužit jako znamení na domech, že tam
přebýváte. Když uvidím krev, přejdu vás, a tak uniknete ničící
ráně, až budu zabíjet po egyptské zemi. Tento den si uchováte
jako památný a budete ho slavit po všechna svá pokolení jako
ustanovení věčné.'"

 

ŽŽalm: Žl 116,12-13.15+16bc.17-18

Odp.: Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.

Čím se odplatím Hospodinu
- za všechno, co mi prokázal?
- Vezmu kalich spásy
- a budu vzývat jméno Hospodinovo.
Odp.
Drahocenná je v Hospodinových očích
- smrt jeho zbožných.
- Jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice,
- rozvázal jsi moje pouta.
Odp.
Přinesu ti oběť díků, Hospodine,
- a budu vzývat tvé jméno.
- Splním své sliby Hospodinu
- před veškerým jeho lidem.
Odp.

 

2. čtení: 1 Kor 11,23-26

Kdykoli jíte a pijete, zvěstujete smrt Páně.

 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!)
Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš
právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal
ho a řekl: "Toto je moje tělo, které se za vás (vydává).
To čiňte na mou památku." Podobně vzal po večeři i kalich
a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví.
Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku."
Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha,
zvěstujete smrt Páně, dokud (on) nepřijde.

 

Evangelium: Jan 13,1-15

Projevil jim lásku až do krajnosti.

 

Slova svatého evangelia podle Jana.
Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít
z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve
světě, projevil jim lásku až do krajnosti. Bylo to při večeři.
Ďábel už vnukl Jidáši Iškariotskému, synu Šimonovu, myšlenku,
aby ho zradil. Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a
že vyšel od Boha a vrací se k Bohu. Proto vstal od večeře,
odložil svrchní šaty a uvázal si kolem pasu lněnou zástěru.
Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a
utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu. Tak
přišel k Šimonu Petrovi. Ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš
mýt nohy?" Ježíš mu odpověděl: "Co já dělám, tomu
ty nyní ještě nemůžeš rozumět; pochopíš to však později."
Petr mu řekl: "Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!" Ježíš
mu odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou
podíl." Šimon Petr mu řekl: "Pane, tak mi umyj nejen
nohy, ale i ruce a hlavu!" Ježíš mu odpověděl: "Kdo se
vykoupal, potřebuje si umýt jen nohy, a je čistý celý. I vy jste
čistí, ale ne všichni." Věděl totiž, kdo ho zradí; proto
řekl: "Ne všichni jste čistí." Když jim tedy umyl
nohy, zase si vzal na sebe své šaty, zaujal místo u stolu a řekl
jim: "Chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte Mistrem
a Pánem, a to právem: to skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy
umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat
nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte
dělat i vy."

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář