Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slavnost Seslání Ducha Svatého A.B,C - 20.5.

20. 5. 2018

1. čtení: Sk 2,1-11

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.

 

Čtení ze Skutků apoštolů.
Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se
přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A
ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z
nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali
mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V
Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod
nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli
ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní
řečí. Žasli, divili se a říkali: "Ti, co tak mluví,
nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší
svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé
Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie,
Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z
Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak
našimi jazyky hlásají velké Boží skutky."

 

ŽŽalm: Žl 104,1ab+24ac.29bc-30.31+34

Odp.: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země! Nebo: Aleluja.

Veleb, duše má, Hospodina!
- Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký!
- Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!
- Země je plná tvého tvorstva.
Odp.
Hynou, když vezmeš jim život,
- a vracejí se do svého prachu.
- Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni,
- a obnovuješ tvář země.
Odp.
Nechť věčně trvá Hospodinova sláva,
- ať se Hospodin těší ze svého díla!
- Kéž se mu líbí má píseň:
- má radost bude v Hospodinu.
Odp.

 

2. čtení: Gal 5,16-25

Ovoce Ducha.

 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
(Bratři!)
Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž touží
proti duchu, a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor,
takže neděláte, co byste chtěli. Jestliže se však necháváte
vést Duchem, nejste už pod Zákonem. K jakým skutkům vede tělo,
je všeobecně známo. Je to: smilstvo, nečistota, chlípnost,
modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost,
hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství,
hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a
říkám to (ještě jednou): lidé, kteří takovéto věci dělají,
nebudou mít podíl v Božím království. Ale ovocem Ducha je
láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost,
tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný
zákon. Ti, kdo (náležejí) Kristu Ježíši, ukřižovali svoje
tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. Protože Duch je naším
životem, podle Ducha také jednejme!

Následují SEKVENCE (viz doplnění
textu).

 

Evangelium: Jan 15,26-27; 16,12-15

Duch pravdy uvede vás do celé pravdy.

 

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od
Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně
svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou
od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď
byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás
do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude
mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě
oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má
Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí."

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář