Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slavnost Ježíše Krista Krále B – 25.11.

25. 11. 2018

1. čtení: Dan 7,13-14

 

Čtení z knihy proroka Daniela.


Díval jsem se v nočním vidění, a hle - s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.

 

Žalm: Žl 93,1ab.1c-2.5

 

Odp.: Hospodin kraluje, oděl se velebností.

Hospodin kraluje, oděl se velebností,
- oděl se Hospodin, opásal se mocí.
Odp.
Dal světu základ,
- že nezakolísá.
- Pevný je trůn tvůj od pradávna,
- jsi od věčnosti.
Odp.
Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé,
- tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.
Odp.

 

2. čtení: Zj 1,5-8

 

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.


Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil našich hříchů a udělal z nás královský (národ) a kněze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen. Hle, přichází v oblacích! Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen. Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.

 

Evangelium: Jan 18,33b-37

 

Slova svatého evangelia podle Jana.
Pilát řekl Ježíšovi: "Ty jsi židovský král?" Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?" Pilát odpověděl: "Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?" Ježíš na to řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud." Pilát se ho zeptal: "Ty jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář