Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neděle Zmrtvýchvstání - 1.4.

1. 4. 2018

Druhá mše - ve dne


1. čtení Sk 10,34a.37-43


Petr se ujal slova a promluvil: "Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v
Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a
mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval
dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které
opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a
v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však
třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne
všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky,
totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.
On nám přikázal, abychom to hlásali lidu a se vší rozhodností
dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i
mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze
něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří."


Mezizpěv Žl 117


Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!


Nebo: Aleluja, aleluja, aleluja.


Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, - jeho milosrdenství trvá na věky. - Nechť řekne dům Izraelův:
"Jeho milosrdenství trvá na věky." *
Hospodinova pravice mocně zasáhla, - Hospodinova pravice mě pozvedla. -
Nezemřu, ale budu žít - a vypravovat o Hospodinových činech. *

Kámen, který stavitelé zavrhli, - stal se kvádrem
nárožním. - Hospodinovým řízením se tak stalo, - je to
podivuhodné v našich očích. *


2. čtení Kol 3,1-4


Bratři!

Když jste s Kristem byli vzkříšeni,
usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.
Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste
přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až
se ukáže Kristus, náš život, potom se i vy ukážete ve slávě.


Zpěv před evangeliem Aleluja. Kristus, náš velikonoční beránek, je obětován, proto slavme svátky s
Pánem. Aleluja.

Evangelium Jan 20,1-9

 

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy
ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto
k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš
miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho
položili." Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili
ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl
rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř
a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za
ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží
pruhy plátna. Rouška však, který byla na Ježíšově hlavě,
neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném
místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel k
hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu,
že Ježíš musí vstát z mrtvých.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář