Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. neděle velikonoční B - 6.5.

6. 5. 2018

1. čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48

I na pohany byl vylit dar Ducha svatého.

 

Čtení ze Skutků apoštolů.
Když Petr přišel do Césareje, Kornélius mu šel vstříc a padl mu v hluboké úctě k nohám. Ale
Petr ho zvedl se slovy: "Vstaň! Vždyť i já jsem jen člověk."
Tu se Petr ujal slova a promluvil: "Teď opravdu chápu, že Bůh
nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho
bojí a dělá, co je správné." Když ještě Petr mluvil,
sestoupil Duch svatý na všechny, kdo tu řeč poslouchali. A žasli
věřící obrácení ze židovství, kteří přišli s Petrem, že
i na pohany byl vylit dar Ducha svatého. Slyšeli totiž, jak mluví
(cizími) jazyky a velebí Boha. Tehdy Petr řekl: "Může někdo
odpírat křestní vodu těm, kteří jako my přijali Ducha
svatého?" Pak rozkázal, aby je pokřtili ve jménu Ježíše
Krista. Potom ho prosili, aby (u nich) zůstal ještě několik dní.

 

ŽŽalm: Žl 98,1.2-3ab.3cd-4

Odp.: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Nebo: Aleluja.
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
- neboť učinil podivuhodné věci.
- Vítězství je dílem jeho pravice,
- jeho svatého ramene.
Odp.
Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
- před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
- Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
- Izraelovu domu.
Odp.
Všechny končiny země uzřely
- spásu našeho Boha.
- Jásejte Hospodinu, všechny země,
- radujte se, plesejte a hrejte!
Odp.

 

2. čtení: 1 Jan 4,7-10

Bůh je láska.

 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní,
milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo
miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha
nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k
nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom
měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme
milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako
smírnou oběť za naše hříchy.

 

Evangelium: Jan 15,9-17

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život.

 

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás.
Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete
v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a
zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost
byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání:
Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší
lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste
moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás
nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho
pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil
všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne,
ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a
přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec
dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji:
Milujte se navzájem!"

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář