Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. neděle velikonoční B - 29.4.

29. 4. 2018

1. čtení: Sk 9,26-31

Barnabáš jim vypravoval, jak Šavel viděl na cestě Pána.

 

Čtení ze Skutků apoštolů.
Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel se navázat styk s učedníky, ale všichni se
ho báli. Nemohli uvěřit, že on je učedníkem. Ujal se ho však
Barnabáš. Uvedl ho k apoštolům a vypravoval, jak (Šavel) viděl
na cestě Pána, který s ním mluvil, a jak v Damašku neohroženě
vystupoval ve jménu Ježíšově. Od té chvíle byl s nimi v
Jeruzalémě stále ve styku a směle vystupoval ve jménu Páně.
Také rozmlouval s helénisty a přel se s nimi. Ti mu však začali
ukládat o život. Jakmile se to bratři dověděli, doprovodili ho
dolů do Césareje a odtamtud ho vypravili do Tarsu. Církev měla
pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se
vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha
svatého.

 

ŽŽalm: Žl 22,26b-27.28+30ab.30c-32

Odp.: Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. Nebo: Aleluja.
Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina.
- Chudí se najedí do sytosti,
- kdo hledají Hospodina, budou ho chválit:
- "Navěky ať žije vaše srdce!"
Odp.
Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí
- všechny končiny země,
- před ním se skloní
- všechna lidská pokolení.
- Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi,
- před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach.
Odp.
I má duše bude pro něho žít,
- mé potomstvo bude mu sloužit.
- Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení,
- lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost:
- "To udělal Hospodin!"
Odp.

 

2. čtení: 1 Jan 3,18-24

To je to jeho přikázání: abychom věřili a milovali.

 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Podle toho
poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí,
když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a
lépe než naše svědomí. Milovaní, jestliže nás svědomí
neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme od
něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání
a konáme, co je mu milé. A to je to jeho přikázání: abychom
věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se
milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání,
zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme
podle Ducha, kterého nám dal.

 

Evangelium: Jan 15,1-8

Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce.

 

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.
Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou,
která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už
čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a
já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od
sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já
jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v
něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic.
Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne,
seberou ji, hodí do ohně - a hoří. Zůstanete-li ve mně a
zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a
dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a
osvědčíte se jako moji učedníci."

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář