Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. neděle v mezidobí B - 16.9.

16. 9. 2018

1. čtení: Iz 50,5-9a

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben. Blízko je můj obhájce! Kdo se chce se mnou přít? Postavme se spolu! Kdo je mým protivníkem? Ať přistoupí ke mně! Hle - Pán, Hospodin mi pomáhá! Kdo mě odsoudí?

 

Žalm: Žl 116,1-2.3-4.5-6.8-9

Odp.: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Nebo: Aleluja.
Miluji Hospodina, neboť slyšel
- můj prosebný hlas,
- neboť naklonil ke mně svůj sluch
- v den, kdy jsem ho vzýval.
Odp.
Obepjaly mě provazy smrti,
- dostihly mě smyčky podsvětí,
- uvízl jsem v tísni a trýzni.
- Hospodinovo jméno jsem vzýval:
- "Ach, Hospodine, zachraň mi život!"
Odp.
Hospodin je milostivý a milosrdný,
- Bůh náš je milosrdný.
- Hospodin chrání prosté lidi;
- pomohl mi, když jsem byl v bídě.
Odp.
Vždyť vysvobodil můj život ze smrti,
- mé oči ze slz, mé nohy z pádu.
- Budu kráčet před Hospodinem
- v zemi živých.
Odp.

 

2. čtení: Jak 2,14-18

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: "Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se" - ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim) to platné? Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá. Ale někdo by mohl říci: "Ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutků! Já ti však ze svých skutků mohu dokázat svou víru."

 

Evangelium: Mk 8,27-35

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: "Za koho mě lidé pokládají?" Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků." Zeptal se jich: "A za koho mě pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš!" Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské." (Ježíš) si yavolal lidi i své učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho."

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář