Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. neděle v mezidobí B - 19.8.

19. 8. 2018

1. čtení: Př 9,1-6

Čtení z knihy Přísloví.
Moudrost si zbudovala palác, opřela jej o sedm sloupů. Pobila dobytek, smísila víno, připravila také svůj stůl. Poslala své služebnice volat z vyvýšenin města: Kdo je nezkušený, ať sem přijde, kdo je bez rozvahy, toho chci učit. Pojďte, můj pokrm jezte, víno, mnou nalité pijte! Nechte dětinství, a budete žít, po cestě poznání choďte!

 

ŽŽalm: Žl 34,2-3.10-11.12-13.14-15

Odp.: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
Ustavičně chci velebit Hospodina,
- vždy bude v mých ústech jeho chvála.
- V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
- ať to slyší pokorní a radují se.
Odp.
Bojte se Hospodina, jeho svatí!
- Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.
- Mocní strádají a hynou hlady,
- nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.
Odp.
Pojďte, synové, a slyšte mě,
- naučím vás bát se Hospodina.
- Miluje kdo život?
- Přeje si dny štěstí?
Odp.
Zdržuj svůj jazyk od zlého,
- své rty od falešných slov.
- Chraň se zlého a čiň dobré,
- hledej pokoj a usiluj o něj!
Odp.

 

2. čtení: Ef 5,15-20

Čtení z listu svatého Pavla Efesanům.
Dávejte dobrý pozor, bratři, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, ale jako moudří; dobře využívejte času, protože žijeme ve zlých dobách. Nechovejte se tedy nerozumně, ale mějte na mysli, co je vůle Páně. Neopíjejte se vínem, vede to jen k výstřednostem, ale dejte se naplnit Duchem. Když mezi sebou mluvíte, (užívejte slov) ze žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní; ze srdce zpívejte a hrejte Pánu. Děkujte stále Bohu Otci za všechno ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

Evangelium: Jan 6,51-59

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl zástupům: "Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky a chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa." Židé se mezi sebou přeli a říkali: "Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?" Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové, a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky."

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář